PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Krušné hory » Živocišstvo

Živočišstvo Krušných hor

Zoologicky patří Krušné hory k zóne listnatého lesa, pro kterou charakteristické živočišné druhy vázané na rozsáhlé komplexy lesních porostů s určitým výškovým členěním.

Typické pro tuto zónu jsou především třídy ptáků a savců. Mezi savci se jedná například o jelena evropského, srnce obecného, veverku obecnou, kunu lesní nebo lišku obecnou. Mezi vzácné savce vyskytující se v oblasi Krušných hor patří plch velký a plšík lískový, kteří žijí hlavně v pásmu zalesněném buky. K exotickým savcům, kteří zde nejsou původní, lze přiřadit daňky a muflony chovaní v panských oborách. Dnes je jejich výskyt například v okolí zámku Jezeří.

Daněk

Běžnými druhy ptáků jsou kukačka lesní, sojka obecná, datel černý, strakapoud malý a velký a mnoho dalších. V oblastech horských rašelinišť se dosud vyskytují tetřívci. Podél toků horských potoků hnízdí skorec vodní, konipas horský a střízlík obecný. Ve skalních jeskyních a v málo využívaných budovách lze nalézt kolonie netopýrů ušatých, netorýrů velkých a vzácněji netopýrů černých.

V dobách minulých, kdy byly oblasti Krušných hor porostlé pralesy, zde žily i velké šelmy. Jejich výskyt se od dob tereziánských a josefínských snižoval díky zemědělské činnosti.

Rosnička zelená

Za třicetileté války se značně rozmnožili v Krušných horách vlci, kteří však byli v 18.století vyhubeni. Stálou krušnohorskou zvěří byl i medvěd. Poslední byl však uloven v době Marie Terezie. Vzácně se v Krušných horách vyskytuje také kočka divoká.

V lesních oblastech Krušných hor je zaznamenán výskyt dravých ptáků, například ostříže lesního v okolí Flájské přehrady. K dalším zástupcům krušnohorských dravců náleží luňák hnědý, krahujec obecný nebo jestřáb lesní. V polovině minulého století zde hnízdil i orel skalní.


Zpět Home Krušné Hory