PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Krkonoše » Historie

Historie Krkonoš

Krkonoše byly v pravěku a středověku téměř neosídlené. Skoro celé pohoří a část podhůří bylo pokryto neprostupnými hvozdy, které tvořily až do středověku přirozenou ochranu Čech před invazemi ze severu. Přesto však kolem toků větších řek údolními nivami vedly stezky spojující Čechy a Slezsko.

První zmínky o kolonizaci podhůří jsou známy z poloviny 13. století, jednalo se pravděpodobně o slovanské osídlení. Později pak přišla druhá kolonizační vlna německého obyvatelstva, které se usazovalo v 2. polovině 13. století hlavně v blízkosti řek Úpy a Labe. Tak začala v podhůří vznikat střediska městského typu, např. města Hostinné a Trutnov. Ve 14. století nastal zlom, když se Slezsko stalo součástí Koruny české a pohraniční lesy ztratily svůj strategický význam. Nastal větší přísun kolonistů, kácely se lesy a zakládaly pastviny a pole.

Dům Kryštofa z Gendorfu z 16. století ve Vrchlabí

Ve 13.-15. století se v Krkonoších potulovali nejen osamělí lovci, ale též hledači zlata, stříbra, drahých kamenů, a cizinci nazýváni Wallen - Vlaši.

Dalším důležitým prvkem byl v průběhu 16. století rozvoj hornictví. S hornictvím souvisela i těžba dřeva, která se později proměnila v obrovskou devastaci lesů. Veškeré dřevo bylo zužitkováno, a tak nedocházelo k přirozenému omlazování lesa. Došlo to tak daleko, že těžba musela být ukončena roku 1609 a přesunuta do Orlických hor.

Během třicetileté války docházelo k osidlování vyšších horských částí. Obyvatelé podhůří se snažili utéci do bezpečí hor, zakládali nové osady na méně dostupných místech. Mělo to pozitivní dopad v tom, že roku 1710 došlo k přesnému vymezení hranice mezi Čechami a Slezskem. V 16. a 17. Století se také začalo rozvíjet tzv. budní hospodářství. Majitelé panství zakládali boudy, ty pak pronajímali budařům. Chovaly se zde krávy, kozy, ovce, koně a vyráběl se ve velkém množství sýr.

Tzv. Rýchorský kříž z roku 1805

V 18. s 19. století byl stav lesů velmi špatný. Docházelo k likvidaci a přeměně vysokohorských porostů. Zmizela veškerá vzácná květena. Začalo se se zalesňováním, avšak díky dováženému osivu docházelo k postupnému vytlačení původního, velmi odolného ekotypu smrku ztepilého. Byl nahrazen méně odolnými druhy.

Na přelomu 19. a 20. století se v Krkonoších začala rozvíjet turistika, hospodářská stavení se měnila v turistické objekty pro ubytování návštěvníků. Z původně malých osad se stávala významná turistická a sportovní střediska.

Značná část Krkonoš je součástí národního parku (Krnap), který byl vyhlášen roku 1963. Jeho rozloha činí asi 38500 ha.


Zpět Home Krkonoše