PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Jizerské hory » Živocišstvo

Živočišstvo Jizerských hor

Většina Jizerských hor je pokryta lesním porostem a na tom je do velké míry závislé i složení živočichů v tomto regionu. Původní lesy byly v minulosti většinou nahrazeny monokulturami, ve kterých je druhová pestrost obecně nižší.

V původních porostech smrčin žije množství ptáků, například křivka obecná, pěnkava obecná nebo ořešník kropenatý. Z drobných lesních savců jmenujme hraboše norníka rudého.

Druhově bohatší je zvírena bukových a částečně smíšených lesů. Zde žijí i velké druhy chráněných ptáků, např. čáp černý. Hojně se vyskytuje datel černý a sýc rousný. Vzácně se objeví i typický zástupce bukových lesů lejsek malý. Nejhojnějším drobným savcem je myšice lesní, ve skalnatých roklích žijí také rejsek horský a hraboš mokřadní.

Nejméně narušeným prostředím jsou horská rašeliniště, na kterých se se vyskytuje velké množství ptáků. Jmenujme například liduška luční, čečetka obecná, budníček větší nebo pěnice slavíková. Žije zde také kurovitý tetřívek obecný, který každé jaro toká. Nejnápadnějším zástupcem hmyzu jsou v těchto oblastech vážky rodu Sympetrum nebo Aeschna. Z obojživelníků je to skokan hnědý. Na suchých okrajích rašelinišť lze pozorovat ještěrku živorodou a vzácně i rezavou formu zmije.

U horských potoků a říček hnízdí hojně skorec vodní či konipas horský. Kyselost toků pramenících většinou na rašeliništích není příliš nakloněna výskytu mnoha druhů ryb. V některých lokalitách se vyskytuje pstruh potoční. Vysoko položené přehradní nádrže byly v minulosti s nevelkým úspěchem zarybňovány sivenem americkým.

Horské louky jsou domovem množství ptáků, například bramborníčka hnědého, skřivana polního, lindušky luční. Na skaliscích hnízdí rehek domácí či bělořit šedý. Vpřechodových pásmech s lesy žije množství horských ptáků, lze nehojně spatřit kosa horského nebo brávníka obecného.

Zvláštní kapitolou jsou podzemní prostory v Jizerských horách, kde zimuje množství netopýrů. Jedná se většinou o uměle vytvořené prostory, jako například přepouštěcí kanál mezi Protrženou a Josefodolskou přehradou, nebo staré opuštěné štoly. Z mnoha druhů jmenujme netopýra vodního, netopýra velkého nebo netopýra vousatého. Vzácně se vyskytuje například netopýr pobřežní nebo netopýr malý. Všechny tyto druhy jsou chráněny státem a do množství zimovišť je zakázán přístup.

Z velké zvěře se v minulosti v Jizerských horách vyskytoval medvěd a vlk, ale oba byli již v 18. století vyhubeni. Z lovné zvěře byl nejvíce zastoupen jelen, a byly zde budovány velké jelení obory. Na některých místech byla chována dančí zvěř a hlavně černá zvěř. Po zániku těchto obor se zvěř volně přesunula do místních lesů. Vyskytuje se zde i muflon a srnec. Velmi vzácně lze spatřit i tetřeva hlušce.


Zpět Home Jizerské Hory