PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Jizerské hory » Naučná stezka - Jedlový důl

Naučná stezka Jedlový důl


   Naučná stezka Jedlový důl je velmi krásná trasa podél vodopádů potoka Jedlová v přírodě velmi zajímavé jak z hlediska rostlinstva, tak živočišstva. Stezka je rozdělena do 5 základních částí, které tvoří: U Jedlí, Skalní výchozy, U černé tůně, Předěl a Vodopád Jedlové. Stezka vede po modré značce, začíná nedaleko nádraží ČD Josefův důl a končí tzv. mořskou cestou za vodopády Jedlové. Trasu od nádraží k mořské cestě lze projít pomocí našeho virtuálního cestování po kliknutí ZDE.

  
   Zastávky:    U Jedlí  -  Skalní výchozy  -  U černé tůně  -  Předěl  -  Vodopád Jedlové
 
  
Za žlutým domkem vlevo začíná stezka
Cesta k vodopádům
Krajina Jedlového dolu
Zpevněná cesta stezky
Vodopády
Okolí potoka Jedlová
   U Jedlí
Smíšené lesní porosty tohoto údolí jsou tvořeny několika druhy původních dřevin: převažují smrk ztepilý a buk lesní, v menší míře je zastoupena jedle bělokorá, javor klen a jeřáb ptačí, vzácně se vyskytuje jilm horský. V minulosti zde byly vysázeny rovněž některé exoty - nepůvodní dřeviny, které byly na naše území dovezeny např. jedle obrovská a douglaska tisolisté. Obě tyto jehličnaté dřeviny pocházejí ze Severní Ameriky. Ve většině rezervací v Jizerských horách jsou lesnické zásahy nezbytné, ale dnes je již možné vysazovat pouze původní dřeviny.

Skalní výchozy
Jedlová pramení na náhorní plošině v rašeliništi Na Čihadle a její údolí odděluje Josefodolský a Mariánskohorský hřeben. Na horním toku má malý sklon, ale pojednou se prudce zařezává a stéká balvanitým řečištěm až do obce Josefův Důl. V korytě potoka se nachází výrazný skalní práh - vodopády Jedlové. Přirozený charakter toku podmiňuje výskyt mnoha druhů živočichů. Jedná se především o hmyz (chrostíci, pošvatky) a ptáky (škorec vodní, konipas horský).

U černé tůně
Nadace pro záchranu Jizerských hor, která tuto stezku vytvořila, byla založena v roce 1993, v době, kdy bylo potřeba soustředit síly a finanční prostředky pro obnovu lesních ekosystémů. Nadace podporuje především záchranu a obnovu lesa v nejcenějších oblastech Jizerských hor, mezi které patří i Jedlový důl.

Předěl
Pomalu opouštíme údolím chráněný les a vstupujeme na samý okraj odlesněné náhorní plošiny. Les se ve svém vývoji potýká s mnoha nepříznivými vlivy, které musí překonat. Vedle abiotických faktorů (vítr, pozdní mrazy, nedostatek vláhy) jsou důležité i faktory biotické - houbová onemocnění, hmyzí škůdci, hlodavci, atd. Především hmyzím škůdcům je nutné věnovat zvýšenou pozornost.

Vodopád Jedlové
Lesní porosty na území rezervace jsou tvořeny bikovými bučinami, na prudkých svazích klenovými bučinami, na dně údolí i jedlinami. V bylinném patře je významný čípek objímavý, mléčivec alpský a na vlhkých místech vranec jedlový. K pozoruhodným obyvatelům patří sova sýc rousný. Tento druh patří k významným predátorům. V dutinách stromů hnízdí vzácný holub doupňák. Zimuje zde i tetřívek obecný.

  
   (Texty jsou upraveny z materiálů Společnosti pro Jizerské hory, více je uvedeno na informačních tabulích naučné stezky).