PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Beskydy » Živocišstvo Bílé Karpaty

Živočišstvo


Fauna Bílých Karpat je velmi rozmanitá, avšak dosud jí byla věnována pouze malá pozornost. Květnaté louky Bílých Karpat hostí velice bohatou faunu a představují důležité útočiště pro několik desítek vzácných a ohrožených druhů hmyzu. Tyto biotopy obývají např. kudlanka nábožná, která v jižní části pohoří vystupuje až do výšky 550 m n.m. Žije zde sklípkánek černý, vzácní sekáči Zacheus crista a Egaenus convexus, střevlíček, krasec uherský a celá řada jiných vzácných brouků.

Z motýlů je zde typický žluťásek barvoměnný, perleťovec dvouřadý nebo modrásek hořcový. V blízkosti Vápenek zahnízdil (poprvé v ČR) výreček malý. Pastviny, mokřady na sesuvech, vrstevnatá prameniště a potoční nivy v loukách, lemy kolem soliterních stromů a v okrajích lesa jsou rovněž vhodným biotopem pro další významné druhy bezobratlých a také obratlovců. Pestrá mozaika biotopů v těchto polohách umožňuje i soužití druhů obojživelníků různých ekologických nároků; spolu zde žijí např. ropucha zelená, ropucha obecná a skokan hnědý.

Z ptáků zde přežívají dosud početné populace křepelky polní a chřástala polního. Z dravců je zde relativně hojný včelojed lesní.

Charakteristickým plazem listnatých lesů je v celé oblasti slepýš křehký. Z drobných savců zasluhuje pozornost především výskyt rejska horského. V severovýchodní části pohoří se vzácně vyskytuje kočka divoká a rys ostrovid, ze Slovenska se občas zatoulá i medvěd hnědý.

Pro údolí Moravských Kopanic je charakteristický výskyt užovky stromové. Roztroušené samoty a hospodářská stavení jsou hnízdišti dosud početných populací vlaštovky obecné a jiřičky obecné. V blízkosti samot často žije plch velký a v jejich nejbližším okolí tchoř tmavý.
Zpět
Home Beskydy, Javorníky, Bílé 

Karpaty