PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Beskydy » Rostlinstvo

Rostlinstvo

Současné rostlinstvo Beskyd je výsledkem dlouhodobého vývoje. Působení člověka se projevilo zejména na typech a druhovém složení lesů. Přirozené porosty se dochovaly pouze na několika málo místech, jedná se o bučiny, dubiny a původní smrkové lesy. Většina lesních porostů jsou vysázené smrkové monokultury.

Z bylin se zde vyskytují převážně trávy, několik druhů svízele, šalvěj lepkavá a přeslička lesní. Na náplavech okolo potoků a říček se rozkládají luhy a olšiny. Dřeviny zde zastupuje vlhkomilná olše lepkavá a jasan ztepilý. Byliny jsou zastoupeny blatouchem bahenním, později rozkvétá kuklík a netýkavka nedůtklivá.

Nejrozšířenějším lesním typem v oblasti jsou květnaté bučiny, které se rozkládají od pahorkatin až do vyšších poloh. Vedle buku lesního, který je hlavní a převažující dřevinou, se zde objevují jedle bělokorá, klen a ve vyšších polohách je doplňuje smrk ztepilý. Vedle těchto druhů se zde vyskytují i poklady beskydské květeny jako je střevíčník pantoflíček. Jeho výskyt je velmi řídký a je vázán na dostatek vápníku v půdě. Mezi další chráněné rostliny patří lilie zlatohlavá, mečík střechovitý a měsíčnice vytrvalá.

Ve vyšších polohách se rozkládají bikové bučiny. Byliny zde zastupují zejména trávy, mezi nimi převládá bika lesní, třtina chloupkatá a bika bílá. V nižších polohách jsou doplněny jeřábem a břízou bradavičnatou. Z bylin jsou zastoupeny opět trávy, mezi kterými převládá bika lesní a třtina chloupkatá. Dále zde roste sedmikvítek obecný, hojně jsou rozšířeny mechy a z nich hlavně rašeliník. V některých místech tvoří rozsáhlé porosty borůvka brusnice, skýtající bohatou úrodu téměř každý rok.

Louky jsou většinou druhotného původu a svým složením odpovídají požadavkům dnešní zemědělské výroby. Na místech, kde se zachovaly původní porosty, nebo místech, která jsou pro značné podmáčení nevhodná pro zemědělskou výrobu, se zachovala celá řada vzácných rostlin, které jsou zákonem chráněny. Z rostlin, které si zaslouží největší pozornost, jsou to vstavačovité, vstavač mužský, vstavač bledý, vstavač plamatý, prstnatec májový, pětiprstka obecná, vemeník dvoulistý a na silně zamokřených místech se vyskytující kruštík bahenní, kruštík širolistý a bradáček vejčitý. Ve vyšších polohách se místy vyskytuje hořec tolitový. Na rašeliništích a silně podmáčených místech roste ďáblík bahenní, lákající svým květem člověka do močálu a rosnatka okrouhlolistá, která svými pro hmyz přitažlivými lístky je jednou z mála "masožravých" rostlin naší květeny.


Zpět Home Beskydy, Javorníky, Bílé Karpaty