PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Živočišstvo

Živočišstvo Českomoravské vrchoviny, Žďárských vrchů a Železných hor se podstatně neliší od ostatních krajů. Náleží převážně k zóně listnatých lesů, v nichž se vyskytuje liška, kuna, srnec, zajíc, křeček, sysel, koroptev, bažant, v některých oblastech i jelen a divočák. Oblasti panonské květeny odpovídá pásmo stepní zvířeny, pro kterou je typický hmyz, např. kudlanka nábožná, chroust, motýli, z plazů ještěrka zelená a užovka. Značné zastoupení má ptactvo, vedle běžných druhů je vzácnější ptactvo vodní, soustředěné zejména kolem lednických rybníků, které patří k nejvýznamnějším ornitologickým rezervacím v ČR. Žijí tu různé druhy kachen, hus, volavek, vyskytuje se bukač velký, sluka, sovy aj.

Různorodost prostředí se odrazila i v pestrosti živočišných druhů. Původní druhy, zóny hájů a lesů, je dnes nutno hledat ve zvláště chráněných územích, které ochránily zbytky původních biotopů.

Významnou indikační skupinou živočichů, především Železných hor, jsou měkkýši. V minulosti bylo zjištěno celkem 75 druhů. Dnes jsou objevovány další nové druhy. Většina nálezů potvrzuje výjimečné postavení Železných hor. Na území CHKO se setkávají druhy teplomilné s druhy horskými.

Z hlediska výškového rozšíření se efekt hor v rámci obratlovců téměř neprojevuje. Je to však známý jev, že čím jižněji, tím výše se teplomilné druhy vyskytují. Z chráněných druhů živočichů se v oblasti Žďárských hrchů vyskytuje mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý, sýc rousný, kulíšek nejmenší, krkavec velký, lejsek malý, rejsek horský, hraboš mokřadní a řada dalších.


Zpět Home Č.vrchovina, Žďárské vrchy, Železné hory