PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ

Rostlinstvo

Území kraje je biogeograficky jedno z nejpestřejších v celém státě. Leží na styku provincie České vysočiny, Severozápadokarpatské provincie a Panonské provincie, které se vzájemně značně ovlivňují. Původní geobiocenózy lze dobře vyjádřit vegetačními stupni, charakterizovanými typickými lesními porosty, v současné době značně pozměněnými.

Přírodní obraz Železných hor je stejně bohatý, jako jejich geologická stavba. Převážná část oblasti má ráz členité krajiny porostlé převážně smrkovými, popřípadě smíšenými lesy. Na sever se rozvíjí v krajinný poryv s poli, trávníky a pásy lesů.

Oblast Žďárských vrchů lze obecně charakterizovat jako floristicky chudou, s charakteristickým zastoupením horských a podhorských elementů. Zvláště cenná jsou společenstva rašelinišť a vlhkých rašelinných luk s významným výskytem řady chráněných a ohrožených druhů rostlin. V oblasti roste např. čípek objímavý, ptačinec dlouholistý, mléčivec alpský, suchopýrek alpský, rosnatka okrouhlolistá, žebrovice různolistá, různé druhy prstnatců, hořečků a ostřic.


Zpět Home Č.vrchovina, Žďárské vrchy, Železné hory