PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Slavkovský les » Rostlinstvo

Rostlinstvo Slavkovského lesa


Lesy, vesměs druhotné smrkové monokultury, pokrývají necelých 53% rozlohy oblasti CHKO Slavkovský les. Přirozené bučiny nebo jedlobučiny či horské smrčiny se uchovaly jen fragmentálně v extrémních podmínkách. Floristicky zajímavé jsou reliktní borové lesy, které se vyskytují na skalnatém podkladu rozsáhlého hadcového tělesa. Jde o jeden z největších hadcových komplexů střední Evropy. Na hadci se vyskytuje speciální flóra (sleziník klamný, sleziník hadcový, rožec hadcový). Na hadcových skalkách roste i vřesovec pleťový nebo zimostrázek nízký. V JZ části Slavkovského lesa jsou četná vrchoviště s porosty borovice blatky a to v keřové i stromové formě. Na rašeliništích je běžná rašeliništní vegetace. Na okolních mokřadních loukách se hojně vyskytuje kosatec sibiřský. Z nepůvodních druhů se ve Slavkovském lese vyskytují nápadné a těžko likvidovatelné porosty bolševníku pýřitého, který se zde rozšířil za druhé světové války patrně z lázeňských parků. Na prameništích sirnatouhličitých vod najdeme specifickou flóru mechorostů a řas.

Nejcennější krajinné úseky Slavkovského lesa jsou zvlášť chráněny v 26 maloplošných územích - národních přírodních rezervacích (NPR), národních přírodních památkách (NPP), přírodních rezervacích (PR) a přírodních památkách (PP).

Přístupné po turistických cestách jsou například:
· NPR Kladské rašeliny (5 lokalit, z nichž Tajgu zpřístupňuje Naučná stezka)
· PR Smraďoch – Naučná stezka
· PR Vlček – přístupná po modré značce do Pramenů
· NPP Křížky – informační tabule
· NPP Svatošské skály – Naučná stezka, přístupná po modré značce Karlovy Vary – Loket
· PP Šemnická skála – přístupná po žluté značce z Andělské Hory
· NPP Upolínová louka – výhled jen ze silnice u Pramenů
· PR Holina – přístupné po zeleně značce z Lázní Kynžvartu
· PR Údolí Teplé – silnice nebo železnice údolím
· PP Dominova skalka – přístupné po zelené značce z Bečova n. T.
· PP Kynžvartský kámen – přístupné po žluté značce z Lázní Kynžvartu
· PP Čedičové varhany u Hlinek – přístupné ze silnice Hlinky – Přílezy
· PP Koňský pramen – přístupné po červené značce z Chotěnova
· PP Čiperka – přístupné po zelené značce z Michalových Hor
· PR Podhorní vrch – přístupné po červené značce Mariánské Lázně, Ovesné, Kladruby
· PP Moučné pytle – přístupné po zelené značce z Karlových Varů do H. Slavkova

Zimostrázek
Kociánek dvoudomý
Sleziník na hadcových skalách


Zpět Home Slavkovský les