PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Krkonoše » Živocišstvo

Živočišstvo Krkonoš

Živočišstvo Krkonoš je značně závislé na vegetačních pásmech. Složení rostlinstva, klimatické podmínky a povrch jsou rozhodujícími činiteli rozšíření horské fauny.

V porostech horských lesů byly v minulosti člověkem vyhubeny velké šelmy (např. medvěd brtník, vlk nebo rys). Z ptáků zde v minulosti vyhynul například orel skalní nebo sokol stěhovavý. Velkou vzácností je dnes spatřit tetřeva hlušce. Z větších savců se v lesích dnes vyskytuje jelen evropský, srnec obecný a ojediněle i divoké prase.

Jeleni

K krkonošským šelmám patří liška obecná, kuna a lasice. Nejhojněji jsou v lesních porostech zastoupeny ptáci. Jedná se především o pěnkavu, hýla obecného, kosa horského nebo datla. Ve východních Krkonoších se vzácně objevuje orel křiklavý. Z bezobratlých živočichů lze spatřit mnohé druhy překrásně zbarvených motýlů nebo brouků, z nichž jsou nejhojněji zastoupeni střevlíkovití.

Zcela jiné druhy hostí klečové porosty, horské louky a vrcholová rašeliniště. Z ptáků jsou to především linduška horská nebo luční. Vzácně lze dnes už spatřit dříve hojného kulíka hnědého. Ze savců se zde vyskytu je glaciání relikt - rejsek horský. Z bezobratlých jsou to především motýly (např. hřebenule ryšavá). Na slunných místech lze hojně pozorovat ještěrku živorodou, ojediněle i zmiji obecnou.

Domovem některých ptáků a bezobratlých jsou skalnatá místa. Z ptáků se jedná o rehka domácího, poštolku obecnou, bělořita šedého a jiné druhy. V Kotelních jámách lze vzácně spatřit Pěvušku pohorní a skalníka zpěvného. Z bezobratlých patří k zajímavostem výskyt glaciálního reliktuplže vrkoče severního.

V okolích horských potoků a říček lze nalézt skorce vodního, konipase horského a vzácně i ledňáčka říčního. V tocích žijí některé druhy ryb jako například pstruh potoční.

I na sněhové pokrývce ležící v Krkonoších poměrně dlouhou dobu objevíme některé druhy živočichů, především hmyzu.

Díky jedinečnosti fauny byla oblast Krkonoš vyhlášena Národním parkem. Platí zde určitá omezení pohybu a lidské činnosti, která mají předejít dalšímu úbytku živočišných druhů v oblasti.


Zpět Home Krkonoše