PROHLEDAT
NEJČASTĚJI HLEDANÉ
České hory » Krkonoše » Rostlinstvo

Rostlinstvo Krkonoš

Krkonošské klima je drsné; liší se od ostatních středoevropských pohoří. Výrazně se v něm uplatňuje blízkost Atlantiku a převládající západní větry, které foukají někdy velmi prudce. Klimatické vlivy se promítají i do délky vegetační doby krkonošských rostlin. Krkonoše jsou jedním z nejstudenějších míst v České republice a přesto jsou, že nejsou ve srovnání s jinými horstvy příliš vysoké, vegetační doba zde trvá jen zhruba 100 dní.

Hořec

Krkonošské hory, hřbety a úbočí byly až na malé vyjímky kryty vysokokmenným smrkovým a bukovým lesem. Rostlinná společenstva se příliš nelišila od květeny jiných českých hor. Kyselost půdy tu neumožňovala rozvoj příliš pestré vegetace nad horní hranicí lesa.

Krkonoše jsou i přesto velmi ceněny pro svou květenu. Roste zde kolem 31 krkonošských endemit, které nikde jinde nenalezneme. Lze zde nalézt rozlehlé jednotvárné porosty smrkového lesa nebo kleče, ale některá místa jsou svou druhovou bohatostí přímo unikátní. Jedná se například o tzv. Krakonošovu zahrádku nebo Čertovu zahrádku. Tyto oblati leží především v ledovcových karech a jámách (Sněžné jámy, Labská jáma, Úpské jámy, ...). Na některých místech se druhová bohatost spojuje s bohatostí geologickou (např. výchozy vápencových vrstev v Kotelních jámách).

Černohorské rašeliniště

Tyto geologické zvláštnosti Krkonoš však nejsou jedinou příčinou výskytu vzácných druhů. Silné větry a geomorfologická stavba pohoří poskytují rostlinám dobré podmínky pro semenné rozmnožování.

Souhrn výše zmíněných jevů se podílel na stavbě krkonošské květeny. Lze tu nalézt dokonce vzácné endemity arktického typu (např. lomikámen sněžný nebo ostružník morušku). Krkonošskou floru ale netvoří jen endemické zvláštnosti. Její nedílnou součástí jsou společenstva typická pro vrcholová rašeliniště a prameniště, horské louky a nivy, lesy a doly.

Příroda krkonoš je vystavena sílícímu civilizačnímu tlaku a je jím vážně ohrožena. Proto byla oblast vyhlášena Národním parkem a platí zde určitá omezení, která mají napomoci uchovat jedinečnou krásu Krkonoš i pro další generace.

Zpět Home Krkonoše